Doelstelling

De doelstelling van de stichting is in de statuten omschreven en onder de paragraaf ANBI benoemd.

Het in eigendom verwerven, beheren en zo mogelijk uitbreiden van de molenverzameling, welke bestaat uit:

  • unieke verzameling afbeeldingen
  • uitgebreide molenbibliotheek
  • varia op het gebied van molens, droogmakerijen. In bescheiden mate wordt aandacht geschonken aan waterstaatkundige werken welke direct gerelateerd zijn aan het windmolentijdperk

Dat doel wordt verwezenlijkt door:

  • het onderbrengen van de verzameling waar deze zoveel mogelijk tot zijn recht komt,
  • het compleet houden en uitbreiden van de collecties,
  • het tentoonstellen op gezette tijden,
  • het publiceren met naamsvermelding,
  • het onder toezicht openstellen van de collectie voor geïnteresseerden.

Het bestuur van de stichting bestond aanvankelijk uit door de erflater aangezochte bestuursleden. Inmiddels zijn, o.a. door overlijden van een bestuurslid, mutaties opgetreden.

De erflater heeft de uitdrukkelijke wens vertolkt met exposities uit zijn verzameling te beginnen. Reeds begin 2001 is de eerste tentoonstelling van start gegaan. Later is ook dankbaar gebruik gemaakt van materiaal van derden dat in bruikleen werd afgestaan.

Daarnaast werkt het bestuur aan het registreren en ontsluiten van de verzameling en vindt uitbreiding van de collectie plaats.

Aan de hand van een beleids- en werkplan wordt aan de omvangrijke taakstelling invulling gegeven.